«Uten renhold stopper Norge», er et uttrykk vi ofte hører i festtaler, men det ligger mer enn fine ord i uttrykket. For at du skal kunne få best pris på renhold til arbeidsplassen, er det først viktig å være klar over viktigheten av godt renhold og konsekvensene av manglende renhold.

Tenk deg at ingen ville gjøre rent der vi arbeider. Da ville det snart bli risikabelt å spise mat som følge av oppsamling av skitt og lort (og bakterier!). Høy tilsmussing og dårlig hygiene øker sykefravær, som kan bli svært dyrt. I verste fall kan det risikeres at arbeids- eller mattilsynet stenger bedriften. Da forstår vi at det er sant: Uten at noen gjør rent rundt oss, vil hele Norge stanse opp!

Behovskartlegging

Nå vet vi hvor viktig det er med en ren og hygienisk arbeidsplass. Ved å utelukkende basere behovet på lavest mulig pris, er en dårlig idé. Nettopp fordi vi vet at ingenting kan være så dyrt som misfornøyde kunder og ansatte, samt høyt sykefravær. Ved å gjøre seg noen tanker på forhånd om hvor rent det bør være i lokalet og hvor hyppig, vil gi deg de beste forutsetninger for å få best pris på renhold. Still deg for eksempel følgende spørsmål: Skal det være like rent på kontorene som på toalettene? Er det noen rom som har mindre trafikk og kan derfor rengjøres sjeldnere?

Så da er det vel bare prisen?

Selvfølgelig er pris viktig, men for å vite om prisen er riktig, må du vite hva du får. La oss se litt på det.

I verden av renhold finnes det tre typer renholdssystemer:

Aktivitetsbasert renhold

Dette er det mest vanlige systemet i Norge og måler Pris på renholdrenholderen på de oppgavene de blir pålagt. Dette innebærer typisk en arbeidsinstruks som forteller hvilke oppgaver som skal utføres med hvilke intervaller, uavhengig av renholdsbehov. Eksempel: «Kontorer støvsuges hver mandag. Søppelkurs tømmes og inventar avtørres». Fordelen med dette systemet er at oppgavene mest sannsynligvis blir utført. Ulempen er at renholderen i mange tilfeller vasker objekter som er rene fra før (ineffektivt = lite for pengene).

Behovsbasert renhold

Dette systemet legger vekt på generelt resultat, uten å konkretisere frekvenser og arbeidsoppgaver. Eksempel: «Kontorer skal holde en jevn og god kvalitet». Fordelen med dette systemet, er at renholderen vil i mange tilfeller bruke tiden fornuftig (effektivitet). Ulempen er at det ikke foreligger objektive mål for kvalitet, og overlater i stor grad til renholderen selv å avgjøre om resultatet av dagens arbeid er ok. Dette systemet resulterer ofte i uforutsigbarhet og begrenset reklamasjonsadgang.

Kvalitetsbasert renhold

Dette systemet inkluderer elementer fra begge ytterpunkter og gir deg som kunde definitivt best pris på renhold til akkurat dine behov. Det innebærer at man både konkretiserer frekvenser og i tillegg setter krav til hvordan rommene skal se ut etter utført renhold. Denne kombinasjonen gir lite rom for subjektiv synsing. Dette systemet gir med andre ord både effektivitet og forutsigbarhet. Renholderen benytter tiden sin fornuftig og det hersker ikke tvil om hva som er avtalt. Som et ledd i vår satsning på kundetilfredshet og langsiktige samarbeid, opererer vi kun med dette systemet i alle våre leveranser.

Kvalitetssikring og kompetanse

Renholdsyrket har utviklet seg kraftig de senere år, og en profesjonell renholder må i dag kunne beherske flere fagområder som for eksempel kjemi, materiallære, mikrobiologi, ergonomi og service. Før endelig beslutning tas, bør du forsikre deg om at renholdsbedriften har gode styringsverktøy og prosesser. På den måten sikrer du at den avtalte kvaliteten faktisk blir levert. Dette innebærer også krav til personellets kompetanse. Hvordan håndterer bedriften avvik? Hvilken opplæring har renholderne fått og hvordan blir kvaliteten kontrollert? Alle disse elementene er avgjørende for å sikre at du får en god og stabil leveranse i henhold til inngått avtale.

Pris på renhold

Når det foreligger et renholdstilbud skreddersydd til dine behov og kvalitetsstyringssystem som sikrer at kvalitetsnivåer overholdes, er det på tide å vurdere pris. Det elementære ved en kostnadseffektiv leveranse, er å ikke få mer renhold enn det er behov for. Ved kvalitetsbaserte renholdssystemer, kalkulerer renholdsbedriften hvor lang tid som trengs for å levere avtalt kvalitet og fastsetter en pris utfra dette. Av akkurat den grunnen, er behovskartlegging så viktig for å ikke måtte betale mer enn du må. Dersom prisen er riktig (ikke for høy eller for lav), har du av all sannsynlighet en god leveranse og se frem til, og ikke minst best pris på renhold til akkurat dine behov.